İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

Program işletme biliminin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele alacak şekilde bir kapsama sahip olup; işletmenin ana bilim dalları olan yönetim, organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarından dersleri içermektedir.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden ve çalışma ortamlarından gelen adayları profesyonel kariyerlerine hazırlamak ve kariyerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Süreçte aktif rol almayı hedefleyen, ülkemizin piyasa ekonomisinin hukuki alt yapısını bilen,küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip, gelişen ticari ilişkileri yönetmek ve değişen hukuk düzenine yön vermek konusunda söz sahibi hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Hedefimiz bilim etiğinden ödün vermemek kaydıyla bu kadrolara donanımlı ve nitelikli öğrencilerin yetişmesini sağlamaktır.

 

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu program uluslararası pazarlama başta olmak üzere temel işletme bilimleri ile iktisat, hukuk ve maliye disiplinlerinden etkin bir şekilde faydalanarak, çoklu disiplinel bir öğretim programını uygulamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

Böyle iki alanı bir yüksek lisans programında birleştirip disiplinler arası bir uzmanlık eğitimi vermek KTO Karatay Üniversitemizin önce hinterlandına, sonra isteyen tüm eğitimli kesime sunduğu güzel bir fırsattır.

 

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu program Türkiye ve bölgesel toplumsal problemlere ışık tutacak çalışmalara öncelik verecektir. Sosyal bilim literatürüne katkı sağlamak amacıyla tarihsel ve sosyolojik verilerden hareketle teorik ve uygulamalı araştırmalar yapılması hedeflenmektedir.

İşletme Doktora Programı

Doktora programı, YÖK’ün lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde de belirtildiği gibi “öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır” Bu minvalde programın temel amacı öğrencileri öncelikle sosyal bilim felsefesi ve metodoloji gibi konularda yetkin kıldıktan sonra işletmenin bilim dalları olan yönetim-organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarına özgün ve bilimsel bir katkı sağlayacak şekilde yetiştirmektir.

 

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

Grafik Tasarım alanında yurtiçi ve yurtdışı güncel akademik ve profesyonel gelişmeleri takip edebilen, son gelişmelere uygun bilgi, beceri ve donanıma sahip nitelikteki insan kaynağının ülkemizde ve üniversitemizin faaliyet gösterdiği bölgede iş dünyasına kazandırılmasıdır. Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden ve çalışma ortamlarından gelen adayları da alana hazırlamak ve kariyerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Program, adayları iş hayatında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duyacakları analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatmak, bunlara analiz yeteneği ve problem çözme gücü kazandırmak da amaçlanmıştır. Programın temelini teorik bilgi, araştırma ve uygulamalar oluşturmaktadır.

Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Enerji Yönetimi yüksek lisans programı enerjinin ekonomik, politik, sosyal, hukuki çerçevesini ele alan bir program olup tarifeleri oluşturan unsurlar, tarifelerin finansal arka planı, fiyat oluşumu, enerji mevzuatı, enerji muhasebesi, enerji güvenliği ve enerji verimliliği gibi konularda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Enerji Yönetimi yüksek lisans programı enerjinin ekonomik, politik, sosyal, hukuki çerçevesini ele alan bir program olup tarifeleri oluşturan unsurlar, tarifelerin finansal arka planı, fiyat oluşumu, enerji mevzuatı, enerji muhasebesi, enerji güvenliği ve enerji verimliliği gibi konularda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı; ülkemizde aile sistemini ve yapısını analiz edebilen aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanımlayan ve gereksinimler doğrultusunda disiplinlerarası ekip yaklaşımıyla ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştiren girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.

 

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Muhasebe Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı finansal yönetim alanındaki yöntem ve stratejilere vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış iş hayatına yönelik finansal yönetim, muhasebecilik, denetim konularında uzmanlaşmış nitelikli orta ve üst düzey yönetici / yönetici adayı yetiştirmektir.

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermekteki temel amaç, tarih alanında gençlerin akademik düzeyde bilgiye ulaşmada deneyim sahibi olmaları, yorumlama becerisi kazanmaları ve doktora programına hazırlanmaları için alt yapı oluşturmaktır.

 

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program insan kaynakları ve sosyal güvenlik alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilere insan kaynakları yönetimi ve sosyal güvenlik teori ve politikası konusunda yüksek lisans seviyesinde bilgiler aktarılır.