basvuru-sartlari

Başvuru Şartları

Fen Bilimleri Enstitüsü

2018-2019 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır.
İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA KONTENJAN SAYILARI   

ANABİLİM DALI KONTENJAN SAYISI
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 10 5
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 10 5
Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 10 5
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 25 5
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 20 5
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 10 5
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans 10 5
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 10 5
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 20 5
Mimarlık Doktora 5 5
İnşaat Mühendisliği Doktora 5 5

BAŞVURU ŞARTLARI
Mekatronik Mühendisliği  (Türkçe ve İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları:

Adayların,

 • ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olması,
 • Mühendislik Fakültelerinin 4 senelik lisans eğitimi veren Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birisinden mezun olması,

gerekmektedir.

Adayın başarısını belirlemek için;
Not 1: Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına (İngilizce) öğrenci kabulünde;

KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL’den en az 70 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (TOEFL-IBT gibi) bu puanın eşdeğerini alması gerekmektedir. ALES sayısal puanının % 40’ı, lisans not ortalamasının % 40’ı, yabancı dil puanın %20’si dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları:

Adayların,

1- ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olması,

2-  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Sistem Mühendisliği Bölümü (Bilgisayar ile ilgili bölüm), Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Matematik ve/veya İstatistik bölümlerinden mezun olması,
gerekmektedir.

Programa kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Alan dışı başvurular anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilecektir.

Adayın başarısını belirlemek için;
Not: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;
ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları:

Adayların,

1- ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olması, (Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda bu şart aranmaz)

2- Mühendislik, Temel Bilimler, Eğitim Fakültelerinin 4 senelik lisans eğitimi veren teknik bölümleri veya sayısal bir alanda 4 senelik lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olması,
gerekmektedir.

Programa kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Alan dışı başvurular anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilecektir.

Adayın başarısını belirlemek için;
Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;
ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
Not 2: Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;
Lisans not ortalamasının % 100ü dikkate alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

İnşaat Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları:

Adayların,

1- ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olması, (Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda bu şart aranmaz.)

2- 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri programlarından mezun olması,
gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için diğer Mühendislik Bölümleri, Mimarlık, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları adayların kabulü durumunda Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları:

Adayların,

1- ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olması, (Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda bu şart aranmaz)

2- Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden mezun olması,
gerekmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Adayın başarısını belirlemek için;
Not 1: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;
ALES sayısal ya da eşit ağırlık puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 25 ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
Not 2: Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; 
Lisans not ortalamasının, % 75 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

Mimarlık Normal ve Bütünleşik Doktora Programları Başvuru Şartları:

Adayların,

1- 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde ve İnşaat Mühendisliği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması,

2- Normal doktora programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması,

3- Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla KTO Karatay Üniversitesi senatosunca belirlenecek ALES standart puanına sahip olması,

4- Ayrıca Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların lisans genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması,

5- Normal ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan alması,

6- Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olması,gerekmektedir.
Adayın başarısını belirlemek için;
Not 1: Normal Doktora Programı için:
ALES puanının %50 si, yüksek lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
Not 2: Bütünleşik Doktora Programı için:
ALES puanının %50 si, lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

İnşaat Mühendisliği Normal ve Bütünleşik Doktora Programlar Başvuru Şartları:

İnşaat Mühendisliği Normal Doktora Programına başvuracak
Adayların,

 • Adayların 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun İnşaat Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültelerinin İnşaat Programı’ndan Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına sahip olması,
 • ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması,
 • YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan alması,
 • Kabul edildiği takdirde doktora eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı öğretim üyesinden alacağı referans mektubuna sahip olması,
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olması,

 gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı için, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin İnşaat programlarından Lisans ve Yüksek Lisans mezunları adayların kabulü durumunda Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programına başvuracak
Adayların,
4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun İnşaat Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültelerinin İnşaat programından Lisans diplomasına sahip olması,

 • Lisans diplomasıyla doktora programına başvuran adayların Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.50 veya muadili bir puan olması,
 • ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olması,
 • YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
 • Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı Öğretim Üyesinden alacağı referans mektubu

Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları

gerekmektedir.

            İnşaat mühendisliği Doktora programı için, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin İnşaat programlarından Lisans mezunları adayların kabulü durumunda Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 04.01.2019  tarihinden 25.01.2019 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır.)
Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 • Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (PDF) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. “ONLİNE BAŞVURU FORMU” BİLİM SINAVI/MÜLAKAT GİRİŞ BELGESİ OLARAK BELGELEMEK İÇİN YAZDIRILACAK OLUP, ADAYLAR SINAVA GELİRKEN ONLİNE BAŞVURU FORMU VE KİMLİK BELGESİNİ BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.
 • Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 •  Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunamazlar. (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı yaptırmış mezun olanlar müracaat edebilir.)
 • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. BU DURUMDA KAYIT ALINMIŞ OLSA BİLE ADAYIN KAYDI İPTAL EDİLECEKTİR.
 • Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek alınacaktır.
 • Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulun’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.
 •  Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Belgesinin aslı, (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin fotokopisi, (transkript)
 • Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin aslı, (transkript)
 • Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin aslı, (transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak,  (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih İşlem
04-25.01.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları
30-31.01.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları
01.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Sonuçlarının İlanı                 (Saat 17:00)
04-07.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Asil Kayıtların Yapılışı
08.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Yedek Kayıtların Yapılışı
04-10.02.2019 Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları
11.02.2019 Derslerin Başlaması

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları 04.02.2019  tarihinden 07.02.2019 saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. YANLIŞ BİLGİ, EKSİK BELGE VEYA POSTA YOLU İLE YAPILAN MÜRACAATLAR KABUL EDİLMEYİP GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş,
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 • Not döküm belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • İki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı dil sonuç belgesi, (Doktora Programı başvuruları için)
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • İndirimden yararlandığını gösteren belge. (İndirimden yararlananlar için geçerlidir)

ÜCRET VE ÖDEME
Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.
Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.
Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5’i birinci dönemde, 1/5’i ikinci dönemde, 1/5’i üçüncü dönemde, 1/5’i dördüncü dönemde kalan 1/5’i ise beşinci dönemde olmak üzere 5 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.
Bütünleşik doktora programlarında program ücretinin 1/6’i birinci dönemde, 1/6’i ikinci dönemde, 1/6’i üçüncü dönemde, 1/6’i dördüncü dönemde, 1/6’i beşinci dönemde kalan 1/6’i ise altıncı dönemde olmak üzere 6 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

 • Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programının ücreti: 18.000TL
 • Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti:18.000TL
 • İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti:18.000TL
 • Mimarlık Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • Mimarlık Bütünleşik Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • İnşaat Mühendisliği Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programının ücreti: 20.000TL

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum Yüksek Lisans Doktora
KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere %50 Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci) Ücretsiz
KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı Araştırma görevlileri, Öğretim görevlilerine Rektör Onayı ile, Üniversitemizde görev yapan ve diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi olarak Üniversitemizin herhangi bir Enstitü programından ders alan Araştırma Görevlilerine Ücretsiz Ücretsiz
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele* %75 %75
KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline %70 %70
KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına %30 %30
Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere* Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

* İndirimler 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarı Yılında KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA KONTENJAN SAYILARI ve ÜCRETLERİ    

ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Toplam Ücret*
İşletme Doktora 10 20.000
İşletme Tezli Yüksek Lisans 20 18.000
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 20 18.000
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 15 18.000
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 10 18.000
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans 25 18.000
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans 25 18.000
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans 15 18.000
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 20 18.000
Aile Danışmanlığı Tezli yüksek Lisans 20 18.000
Tarih Tezli Yüksek Lisans 10 18.000
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 30 18.000
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 20 18.000
Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans 15 18.000
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans 20 18.000

*KTO Karatay Üniversitesi Ücret Tahsilat Yönergesi kapsamında ücret tahsilatı yapılır.

BAŞVURU ŞARTLARI
İşletme Doktora Programı;
İşletme Doktora Programına başvuracak adayların;

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Maliye, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi programlarının tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
• ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
• Adayların programa öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.
• Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
• Özel öğrenci olarak başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Dil puanının %15’i,
 • Yüksek lisans not ortalamasının %15’i,
 • Mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı;
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.
• ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma ve
• Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %25’i
 • Mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %25’i alınarak hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı;
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %50’si,

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı;
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
 • Lisans mezuniyetinde 4.00 üzerinden en az 2.20 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %50’si,

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı;

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Dört yıllık lisans mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma şartı aranır.
 • Lisans mezuniyeti sosyoloji ile eş değer olmayan adaylara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %15’i,
 • Yazılı bilim sınavının %15’i
 • Mülakat sınavının %20’si alınarak başvuru puanı hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı;

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %25’i
 • Mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %25’i alınarak hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı;
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Fakültelerin ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden mezun olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 alınmış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Mezuniyet notunun %50’si
 • ALES puanının %50’si alınarak hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans;
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • ALES Eşit Ağırlık (EA), Sayısal (SAY) veya Sözel (SÖZ) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olma şartı aranır.
 • Lisans mezuniyeti Grafik, Grafik Tasarım, Resim İş Öğretmenliği-Grafik Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Görsel Tasarım Bölümleri ile yabancı üniversitelerde benzer bölümlerden denkliği olan bölüm mezunları başvurabilirler.
 • Ayrıca diğer tüm 4 yıllık fakülte mezunları, transkriptleri göz önünde bulundurularak, aldıkları ders durumlarına göre 1 ya da 2 yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulmak üzere başvuru yapabilirler.
 • Başarı değerlendirmesi, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat/portfolyo dikkate alınarak yapılacaktır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Mezuniyet notunun %30’su
 • ALES puanının %50’si,
 • Mülakat/portfolyo notunun %5’i
 • Yazılı sınav notunun %15’i toplamıyla belirlenecektir.
 • Puanlar toplandığında,  başarılı  kabul edilmek için, en az  65 puan barajı vardır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı;

Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden herhangi birinden mezun olma,
 • ALES sınavı Eşit Ağırlık alanından en az 55 puan almış olma,
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES notunu %50’si,
 • Mülakat sınavının % 25’i
 • Lisans not ortalamasının %25’i alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı;

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Dört yıllık lisans mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olmak şartı aranır.
 • Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, PDR, Tıp, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik bölümü dışındaki programlardan mezun olanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES notunu %50’si,
 • Mülakat sınavının % 25’i,
 • Lisans not ortalamasının %25’i alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı;
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerde 4 yıllık eğitim veren Tarih Bölümü, Tarih Öğretmenliği/ Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Programlarından ve Anabilim Dalı Başkanlığımızca kabul gören diğer sosyal bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,
 • ALES Eşit Ağırlık Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma,

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES notunu %50’si,
 • Mülakat sınavının % 25’i,
 • Lisans not ortalamasının %25’i alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Lisans not ortalaması baz alınarak yerleştirme yapılır.

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • ALES koşulu aranmamaktadır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Mülakat sınavının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %50’si alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı;
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Fakültelerin ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden mezun olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olma,

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Lisans not ortalaması baz alınarak yerleştirme yapılır.

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme ve İktisat, mezunu olunması gerekmektedir.
 • Başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından verilen Bağımsız Denetim Eğitimi Programı’na katılmış öğrencilerin almış oldukları programla ilgili derslerden muaf tutulmaları Anabilim Dalı tarafından kararlaştırılacaktır. Dolayısıyla bu eğitimi almış öğrencilerin Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı’nı bir yılda tamamlayabilme olanakları vardır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 04.01.2019 tarihinden 25.01.2019 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır.)
Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 • Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. “Online Başvuru Formu” Bilim Sınavı/Mülakat Giriş belgesi olarak belgelemek için yazdırılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.
 • Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 •  Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunamazlar. (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı yaptırmış mezun olanlar müracaat edebilir.)
 • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.
 • Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek alınacaktır.
 • Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulun’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.
 •  Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Belgesinin aslı, (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin fotokopisi, (transkript)
 • Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin aslı, (transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak,  (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih İşlem
04-25.01.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları
30-31.01.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları*
01.02.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruların ve Yatay Geçiş Müracaatlarının Sonuçlarının İlanı                 ( Saat 17:00 )
04-07.02.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Asil Kayıtların Yapılışı
08.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Yedek Kayıtların Yapılışı
04-10.02.2019 Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları
11.02.2019 Derslerin Başlaması

*Kabul şartlarında mülakat ve yazılı bilim sınavı bulunan programlara başvuran adaylar, mülakat ve yazılı bilim sınavı saat ve tarihlerini Enstitümüz web sayfası duyurularından takip edecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları 04.02.2019 tarihinden 07.02.2019 tarihi saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş,
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 • Not döküm belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • İki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı dil sonuç belgesi, (Doktora Programı başvuruları için)
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • İndirimden yararlandığını gösteren belge. (İndirimden yararlananlar için geçerlidir)

ÜCRET VE ÖDEME
Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.
Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.
Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5’i birinci dönemde, 1/5’i ikinci dönemde, 1/5’i üçüncü dönemde, 1/5’i dördüncü dönemde kalan 1/5’i ise beşinci dönemde olmak üzere 5 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.
Bütünleşik doktora programlarında program ücretinin 1/6’i birinci dönemde, 1/6’i ikinci dönemde, 1/6’i üçüncü dönemde, 1/6’i dördüncü dönemde, 1/6’i beşinci dönemde kalan 1/6’i ise altıncı dönemde olmak üzere 6 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

Programlar Ücretler
İşletme Doktora 20.000
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans 18.000
İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans 18.000
İşletme Tezli Yüksek Lisans 18.000
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 18.000
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 18.000
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 18.000
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans 18.000
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 18.000
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans 18.000
Tarih Tezli Yüksek Lisans 18.000
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 18.000
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 18.000
Muhasebe Denetim Tezsiz Yüksek Lisans 18.000
İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans 18.000

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANACAK İNDİRİMLER TABLOSU

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum Yüksek Lisans Doktora
KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere %50 Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci) Ücretsiz
KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı Araştırma görevlileri, Öğretim görevlilerine Rektör Onayı ile, Üniversitemizde görev yapan ve diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi olarak Üniversitemizin herhangi bir Enstitü programından ders alan Araştırma Görevlilerine Ücretsiz Ücretsiz
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele* %75 %75
KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline %70 %70
KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına %30 %30
Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere* Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

* İndirimler 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren geçerlidir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2018-2019 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ANABİLİM DALI KONTENJAN SAYISI ALES PUAN TÜRÜ
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 10 5 Eşit Ağırlık (E.A.)
Sayısal (SAY.)
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15 5 Ales Şartı Aranmamaktadır.

 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

BAŞVURU ŞARTLARI
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin Odyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır.
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) veya Sayısal (SAY) puanı türünden en az 55 puan almış olmaları şartı aranır.
 • Yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:
 • ALES puanının %50’sinin
 • Mezuniyet notunun %30’sinin
 • Yazılı bilim sınavının %20’sinin

       Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına;

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
 • Mülakat sınavının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %50’si alınarak toplam puan hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
 • Tezsiz program başvurularında ALES şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 04.01.2019 tarihinden 25.01.2019 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır.)
Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 • Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. “Online Başvuru Formu” Bilim Sınavı/Mülakat Giriş belgesi olarak belgelemek için yazdırılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.
 • Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 •  Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunamazlar. (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı yaptırmış mezun olanlar müracaat edebilir.)
 • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.
 • Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek alınacaktır.
 • Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.
 •  Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin fotokopisi, (transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak,
 • Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih İşlem
04.01.2019-25.01.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları
30-31.01.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları
01.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Sonuçlarının İlanı                 ( Saat 17:00 )
04-07.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Asil Kayıtların Yapılışı
08.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Yedek Kayıtların Yapılışı
04-10.02.2019 Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları
11.02.2019 Derslerin Başlaması

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları 04.02.2019 tarihinden 07.02.2019 saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş,
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 • Not döküm belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.),
 • İki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı dil sonuç belgesi, (Doktora Programı başvuruları için)
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • İndirimden yararlandığını gösteren belge. (İndirimden yararlananlar için geçerlidir)

ÜCRET VE ÖDEME
Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.
Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

 • Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 25.000TL
 • Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum Yüksek Lisans Doktora
KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere %50 Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci) Ücretsiz
KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı Araştırma görevlileri, Öğretim görevlilerine Rektör Onayı ile, Üniversitemizde görev yapan ve diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi olarak Üniversitemizin herhangi bir Enstitü programından ders alan Araştırma Görevlilerine Ücretsiz Ücretsiz
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele* %75 %75
KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline %70 %70
KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına      
%30
                
%30
Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere* Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

* İndirimler 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.