Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR
Enstitü Müdürü

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere Ağustos 2020’de kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 24 Anabilim Dalı ve 41 Tezli / Tezsiz yüksek lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Enstitünün temel felsefesi, büyük bir endüstriyel altyapıya sahip Konya’da üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlar iken yerli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmak ve eğitim ve araştırma faaliyetlerini küresel dünyanın gelişmelerine uygun olarak planlamak, yönlendirmek koordine etmek, toplum ve iş dünyasına sunarak uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarını takip ederek çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşmaktır. Tezli programda amaçlanan, lisans mezunlarını güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzey derslerle, uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek amaçlanmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, gelecek yıllar için hedeflerini, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiyle etkin bir lisansüstü eğitimde alanında nitelikli araştırmacılar bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programlarının açılmasını ve ileri araştırma konularına teşvik etmek; lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, üstün nitelikli, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak olarak belirlemiştir.