BOLOGNA

Program Profili

Türkiye’de planör eğitimiyle, kendi uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulunduran KTO Karatay Üniversitesi, sektöre yönelik iyi eğitim almış pilot yetiştirmektedir.

Özel havacılık şirketlerinin artması ile başlayan hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacı doğurmaktadır. Havacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Bu yüzden Pilotaj Bölümü’nün KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde olması ve uluslararası düzeyde tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmesi hem öğrencilerimiz hem Konya hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahiptir.

Kendi Pistimizde Eğitim

KTO Karatay Üniversitesi, genel amaca uygun şekilde inşa edilmiş ve üniversite kampüsüne sadece 20 dakika mesafede bulunan ve yaklaşık 305.000 metrekare genişlikteki kendi eğitim pistinde öğrencilerine eğitim vermektedir. Uçuş pistimiz Konya ilinde bulunmakta olup 1500 metre asfalt, 1200 metre çim pist, 1500 metre taxi yolu ve eğitim tesislerine sahiptir.

Eğitim Ücreti

Aşağıda yer alan ücret teorik yüksek lisans eğitim ücretidir. Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programında uçuş eğitimi isteğe bağlıdır. Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı uçuş ücreti (uygulama) almak isteyenler için ayrıca 53.000 Euro'dur (KDV dâhil).

Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Program Ücreti Dönemlik Ücret Uluslararası Öğrenim Ücreti
52.000 ₺ 17.333 ₺ 3.000 $#

Anabilim Dalı Başkanı'nın Mesajı

Meslek eğitiminin en önemli aşamalarından biri olan lisansüstü eğitim, sizlere yaşam boyu sürecek bir akademik hayatın kapısını açmanın yanı sıra, mesleki bilginin felsefesine yönelik sevgi, adanmışlık ve derinlik kazandıracaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda, bilgiyi yönetme, yenilikçi düşünme, problem çözme ve bilgiyi aktarma konularında da yetkinlik sağlayacak ve yetkinliklerin kazanımı sizlere mesleki eleştirel düşüncenin yolunu açacaktır.
Kişisel/sosyal, eğitsel/akademik ve kariyer alanlarda gelişiminize ve günlük hayattaki iyi oluşunuza destek sağlayabilecek lisansüstü programlarımız, Kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyaç duyduğu değişime açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen siz değerli öğrenci adaylarımızı beklemektedir.
Görüşmek ümidiyle ve sevgilerimle…

Program Profile

KTO Karatay University holds the distinction of being the only university in Turkiye that provides glider training with its own aircraft, at its own runway and maintenance center, producing well-trained pilots for the industry.
The rapid growth and development in air transportation, initiated by the increase in private aviation companies, create a demand for qualified personnel. Developments in the aviation sector emphasize the need for pilots at international standards. Therefore, having the Aviation Department within KTO Karatay University and providing non-thesis master's education at the international level holds special importance for our students, Konya, and Turkiye.

Training at Our Own Runway

KTO Karatay University provides education on its own training runway, which is constructed in compliance with general standards and located only 20 minutes away from the university campus, covering an area of approximately 305,000 square meters. Our flight runway is situated in the province of Konya, featuring a 1500-meter asphalt runway, a 1200-meter grass runway, a 1500-meter taxiway, and training facilities.

Tuition Fee and Quota

The fee listed below is for the theoretical non-thesis master's education. Flight training is optional in the Non-Thesis Master's Program in Piloting. The flight fee (practice) for the Non-Thesis Master's Program in Piloting is an additional 53,000 Euros (including VAT) for those who wish to take it.

Non-Thesis Master's Program in Piloting (English) Quota International Tuition Fee
15 3.000 $#

ПРОФИЛЬ ПРОГРАММЫ

Университет КТО Karatay в Турции обладает единственным в своем роде званием университета, обучающего пилотов планерами на своих собственных самолетах, на своем собственном взлетно-посадочном поле и в центре обслуживания. Университет КТО Karatay обеспечивает качественное обучение, направленное на подготовку квалифицированных пилотов.

Бурное развитие и рост воздушного транспорта, начавшийся с увеличения числа частных авиакомпаний, порождает потребность в высококвалифицированных кадрах. Такие изменения в авиационной отрасли подчеркивают потребность в пилотах мирового уровня. Поэтому наличие Факультета пилотажа в университете КТО Karatay и предоставление образования по пилотажу на международном уровне имеют особое значение как для наших студентов, так и для города Коньи и всей Турции.

ОБУЧЕНИЕ НА НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПОЛОСЕ

Университет КТО Karatay обучает студентов на собственной обучающей полосе, расположенной всего в 20 минутах езды от кампуса университета и охватывающей примерно 305 000 квадратных метров. Наша взлетно-посадочная полоса находится в городе Конья и имеет 1500 метров асфальтовой дорожки, 1200 метров газонной дорожки, 1500 метров такси-дорожки и образовательные сооружения.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И КВОТА

Ниже указана плата за обучение в теоретической магистратуре. Летная подготовка не является обязательной в рамках магистерской программы по пилотированию без дипломной работы. Плата за полет по программе магистратуры без дипломной работы по пилотированию (заявка) также составляет 53 000 евро (включая НДС) для желающих ее получить.

Магистерская программа по пилотированию без дипломной работы (английский) Квота Плата за
Международное
обучение
15 3.000 $#
Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Uyanık

Dr. Öğr. Üyesi Haydar Uyanık

Pilotaj Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR

Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR

Pilotaj Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hulusi AÇIKGÖZ

Doç. Dr. Hulusi AÇIKGÖZ

Pilotaj Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MERAM

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MERAM

Pilotaj Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim NESİMİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim NESİMİOĞLU

Pilotaj Anabilim Dalı Öğretim Üyesi