İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

Program işletme biliminin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele alacak şekilde bir kapsama sahip olup; işletmenin ana bilim dalları olan yönetim, organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarından dersleri içermektedir.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden ve çalışma ortamlarından gelen adayları profesyonel kariyerlerine hazırlamak ve kariyerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Süreçte aktif rol almayı hedefleyen, ülkemizin piyasa ekonomisinin hukuki alt yapısını bilen,küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip, gelişen ticari ilişkileri yönetmek ve değişen hukuk düzenine yön vermek konusunda söz sahibi hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Hedefimiz bilim etiğinden ödün vermemek kaydıyla bu kadrolara donanımlı ve nitelikli öğrencilerin yetişmesini sağlamaktır.

 

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu program uluslararası pazarlama başta olmak üzere temel işletme bilimleri ile iktisat, hukuk ve maliye disiplinlerinden etkin bir şekilde faydalanarak, çoklu disiplinel bir öğretim programını uygulamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

Böyle iki alanı bir yüksek lisans programında birleştirip disiplinler arası bir uzmanlık eğitimi vermek KTO Karatay Üniversitemizin önce hinterlandına, sonra isteyen tüm eğitimli kesime sunduğu güzel bir fırsattır.

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu program Türkiye ve bölgesel toplumsal problemlere ışık tutacak çalışmalara öncelik verecektir. Sosyal bilim literatürüne katkı sağlamak amacıyla tarihsel ve sosyolojik verilerden hareketle teorik ve uygulamalı araştırmalar yapılması hedeflenmektedir.

İşletme Doktora Programı

Doktora programı, YÖK’ün lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde de belirtildiği gibi “öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır” Bu minvalde programın temel amacı öğrencileri öncelikle sosyal bilim felsefesi ve metodoloji gibi konularda yetkin kıldıktan sonra işletmenin bilim dalları olan yönetim-organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarına özgün ve bilimsel bir katkı sağlayacak şekilde yetiştirmektir.

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

Grafik Tasarım alanında yurtiçi ve yurtdışı güncel akademik ve profesyonel gelişmeleri takip edebilen, son gelişmelere uygun bilgi, beceri ve donanıma sahip nitelikteki insan kaynağının ülkemizde ve üniversitemizin faaliyet gösterdiği bölgede iş dünyasına kazandırılmasıdır. Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden ve çalışma ortamlarından gelen adayları da alana hazırlamak ve kariyerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Program, adayları iş hayatında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duyacakları analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatmak, bunlara analiz yeteneği ve problem çözme gücü kazandırmak da amaçlanmıştır. Programın temelini teorik bilgi, araştırma ve uygulamalar oluşturmaktadır.